ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยการออกเสียงประชามติ ภ.5

ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยการออกเสียงประชามติ ภ.5

ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยการออกเสียงประชามติ ตำรวจภูธรภาค 5 ( ศรส.ปต.ภ.5)  ตาม คำสั่ง ตร.ภ.5 ที่ 215/2559 ลง  20 มิ.ย. 2559

starรายชื่อข้าราชการตำรวจ/เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์

1.พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์  ธีระสวัสดิ์ ผบช.ภ5   เป็น  ผอ.ศรส.ปต.ภ.5 

2.พล.ต.ต.พงษ์สักก์ เชื้อสมบูรณ์   รอง ผบช.ภ.5 เป็น รอง  ผอ.ศรส.ปต.ภ.5

3.พล.ต.ต.นิธิพัฒน์  พัฒนถาบุตร์  ผบก.อก.ภ.5  เป็น หน.ฝอ.ศรส.ปต.ภ.5

4.พ.ต.อ.อานุภาพ เกื้อหนุน  รอง ผบก.อก.ภ.5  เป็น รอง หน.ฝอ.ศรส.ปต.ภ.5

5.พ.ต.ท.หญิง ตระการกุล ละครวงษ์   เป็น หน.ฝ.กพ.ศรส.ปต.ภ.5 ( ธุรการ/กำลังพล)

6.พ.ต.ท.หญิง พนิดา สุรีติ้บ   เป็น หน.ฝ. ขว.ศรส.ปต.ภ.5 ( การข่าว)

7.พ.ต.อ.กมล สายโอให้   เป็น หน.ฝ.นผ. ศรส.ปต.ภ.5 ( นโยบายและแผน)

8.พ.ต.ท.สมศักดิ์  วงษ์ไชยแย้ม เป็น หน. ฝ.กบ.ศรส.ปต.ภ.5 ( ส่งกำลังบำรุง)

9.พ.ต.ท.วิมุต  ปันวณิชกุล  เป็น หน. ฝ. ปชส.ศรส.ปต.ภ.5 ( ประชาสัมพันธ์ )

10.พ.ต.อ.สมเดช  ทศพร  เป็น หน. ฝ. งป/กง ศรส.ปต.ภ.5 ( งบประมาณ /การเงิน)

11.พ.ต.ท.ประสงค์  ชัยตาน  เป็น หน. ฝ.กม.ศรส.ปต.ภ.5 ( กฏหมาย )

12.พ.ต.ท.อัครเดช    อินชัย  เป้น หน. ฝ. ตท.ศรส.ปต.ภ.5  ( ต่างประเทศ)

13.พ.ต.ท.อุดม  กันทาแจ่ม เป็น หน. ฝ.ทส. ศรส.ปต.ภ.5  ( เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร)

14.พ.ต.ท.สวัสดิ์ วงศ์ชัย   เป็น หน.ชป.สืบสวนหาข่าว ( ส่วนปฏิบัติการ )

และ /พร้อม เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำ ศรส.ปต.ภ.5  รวม จำนวน   51  นาย  

ภารกิจการออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม 2559

 

โฆษณา