ผลการลงประชามติ

ผลการลงประชามติ

ผลการลงประชามติ (ไม่เป็นทางการ) นับแล้ว 94%

630

สรุปผลการลงประชามติอย่างไม่เป็นทางการนับแล้ว 94%

•รับร่างรัฐธรรมนูญ 61.4%

•ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ 38.6%

•รับคำถามพ่วง 58.11%

•ไม่รับคำถามพ่วง 41.89%

19

โฆษณา